DR SC. MED SANJA MILUTINOVIĆ

BIOGRAFIJA:

Dr sci med NS Sanja Milutinović diplomirala je na Medicinskom fakultetu  Univerziteta u Beogradu sa srednjom ocenom 9, 25. Specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije položila je 1997. Od 2000. godine je zaposlena na Institutu za reumatologiju u Beogradu. Magistarsku tezu i subspecijalistički rad iz reumatologija odbranila je 2003. godine. Doktorat iz reumatologije odbranila je 2015. Godine 2018. izabrana je u zvanje Naučnog saradnika. Školu iz ultrazvučne dijagnostike štitne žlezde, abdomena, mekih tkiva i zglobova završila je 2003. godine. na Vojno medicinskoj akademiji. Kao stipendista Evropskog saveza udruženja za reumatologiju  (EULAR)  2006. godine provela je 6 meseci na usavršavanju iz oblasti ultrazvučne dijagnostike  u bolnici Ambroise de Pare u Parizu. Kao član OMERACT grupe za ultrazvuk  2007.-2009. godine učestvovala je i bila koautor u radovima ove međunarodne grupe na utvrđivanju statusa i budućih razvojnih smernica u  oblasti ultrazvuka u reumatologiji. Predavač je na domaćim i međunarodnim kursevima ultrazvuka za osnovni i napredni nivo u organizaciji Udruženja reumatologa Srbije.  Predavač je na subspecijalističkim studijama iz reumatologije Medicinskog fakulteta u Beogradu.  Radovi koji su do sada objavljeni u časopisima indeksiranim u CC/SCI bazi podataka citirani su preko 200 puta.