DR SC. MED GORICA ĐOKIĆ

BIOGRAFIJA:

Gorica Đokić, rođena u Požegi.

OBRAZOVANJE:

Osnovnu i srednju školu je završila u Beogradu odličnim uspehom (Vukova diploma) . Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1992g. Prosečnom ocenom 8,50 ( osam i 50/100 ) . Obavezni lekarski staž je obavila u KBC “Bežanijska Kosa“, nakon čega je položila stručni ispit za doktora medicine 1993g. Specijalizaciju iz neurologije je započela 1994g., a specijalistički ispit položila 1998g. u Klinici za neurologiju I Klinici za psihijatriju  Vojnomedicinske akademije (najvišom ocenom ).

Postdiplomske studije je započela 1998g. na Univerzitetu u Beogradu, smer neuronauke, a odbranila magistarsku tezu “ Uticaj stanja krvno- moždane barijere na indeks koncentracije karbamazepina i fenobarbitona kod pacijenata sa hroničnom aktivnom epilepsijom “ , 2001g (komisija u sastavu: Prof Ranka Samardžić, Prof Zvonimir Lević, Doc Dijana Lazić).

Doktorsku tezu „ Uticaj serumskog nivoa jonizujućeg magnezijuma kao indirektnog pokazatelja ekscitotoksičnosti na pojavu psihijatrijskog komorbiditeta pacijenata sa refraktornom epilepsijom“sam odbranila 2018g. na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu (Mentor Prof dr Vladimir Janjić).

Godine 2018 je završila Master iz Psihofarmakologije Neuroscience Educational Institute San Diego, California, Profesora Stephena Stahla sa kojim blisko profesionalno sarađuje.

Posedujem neformalno obrazovanje iz oblasti neuroradiologije (VMA- dr Dulić, dr Bjelovuk) i neurofiziologije(doc dr Mira Tomović i prof dr Stevan Petković).

ISKUSTVO:

Tokom stručnog rada je bila zaposlena u Klinici za neurologiju VMA, Specijalnoj bolnici za prevenciju i lečenje cerebrovaskularnih oboljenja “Sveti Sava “u Beogradu, a od 1999g. u Institutu za neuropsihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević “u Beogradu.

Ima 10g iskustva u rukovođenju (Koordinator centra za naučno- istraživački rad, Pomoćnik direktora za nauku, naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost i Pomoćnik Direktora za razvojne programe u zajednici, Šef kabineta za naučno- istraživački rad).

Bila je stručni konsultant za oblast neurologije Klinike Anlave ukupno 10g I bolnice Aurora.

Stručni je saradnik nekoliko medijskih kuća.

Stručni je saradnik nekoliko farmaceutskih kuća u postupku registracije lekova i OTC preparate.

Preko njenog web site-a  www.neurogoga.wordpress.com, se obavljaju pro-bono stručne konsultacije i daju stručni saveti pacijentima iz čitavog sveta sa preko 400000 pregleda.

Saradnik je web platforme https://www.doctors-365.de za pružanje lekarskih saveta.

Više od jedne decenije je predavač po pozivu u zemlji I inostranstvu iz oblasti neurologije, neuropsihofarmakologije i graničnih neuropsihijatrijskih disciplina.

Tri godine je bila zadužena za program edukacije lekara opšte medicine u Srbiji za rano prepoznavanje demencije (organizator Novartis u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije).

Dugi niz godina organizator KME (stručni sastanci, kursevi, kongresi) u Klinici Laza Lazarević.

Od 2012g- 2017g je izabrana za Ambasadora Evropskog Koledža za Neuropsihofarmakologiju (ECNP) za Srbiju čime je otvorila put za naučni angažman za preko 100 mladih naučnika iz Srbije putem organizovanja ECNP Seminara, upućivanja u ECNP Oksfordsku školu za neuropsihofarmakologiju, ECNP škole za dečju i adolescentnu i gerijatrijsku neuropsihofarmakologiju (Venecija), ECNP Workshop u Nici, kao i internship programe. Sve aktivnosti su finansirane od strane ECNPa. Međunarodni je mentor iz oblasti neuropsihofarmakologije na nivou ECNPa. U target expert grupi je za demenciju ECNPa ka oi Aktivno je učestvovala u izradi i promociji Neuroscience based Nomenclature (dostupna i kao app), kao i ECNP Medicines Chest programa.

Od 1995g se bavi naučno- istraživačkim radom na kliničkim studijama iz oblasti epilepsije,  demencije, neurodegenerativnih oboljenja, depresije, bipolarnog poremećaja i shizofrenije, u početku kao study coordinator i rater, a zadnjih 10-ak godina kao subinvestigator i PI. U zadnjih 5 godina je bila PI u više od 10 studija.

Stalni sudski veštak je za oblast medicine- uža specijalnost neurologija. Mentor je za specijalizacije iz oblasti neurologije i gerijatrijske psihijatrije.

Od 1996g se bavi mezoterapijskim infiltrativnim lečenjem stanja u neurologiji (periferne lezije n. facialisa, hemifacijalnih spazama, trigeminalne neuralgije, refraktorne migrene, Torticollis spastica, kompresivnih neuropatija- lumbalni bolni sindrom, ishialgije, stanja nakon prolapsa IV diskusa, carpal tunell, lečenje refraktornih migrena…). Od 2005g se bavi i mezoterapijskim estetskim i anti-age procedurama o čemu posleduje brojne međunarodne i domaće sertifikate. Osnivač je i Predsednica Udruženja za mezoterapiju Srbije od 2016g.

ČLANSTVO:

Član je Srpskog lekarskog društva, Udruženja psihijatara Srbije, Evropskog koledža za neuropsihofarmakologiju (ECNP), i EBC- a od 2001g.

NAGRADE I SERTIFIKATI: 

Njen tim i ona su više puta nagrađivani od strane Naučnog komiteta ECNPa i EPA, a dve studije  su im uvrštene u Doctor’s guide, internet vodič za lečenje određenih kliničkih entiteta, na osnovu publikovanih relevantnih studija za datu oblast i više studija koje su ušle u meta- analizu za određene entitete.

Poseduje brojne sertifikate o učešću na međunarodnim kongresima i sertifikate o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji u zemlji i inostranstvu.

Objavila je više od 80 naučnih i stručnih radova i koautor je dve knjige iz oblasti psihijatrije i jedne knjige iz oblasti demencije.

Njen ORCID broj je:

ORCID:http://orcid.org/0000-0002-7993-8303